KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

Türkiye’ye vize alarak yada vize muafiyeti uygulamasından faydalanarak giriş yapan yabancılar; geliş amacına ve ülkemizde uygulanmakta olan “Göç İdaresi Müdürlüğü” yönetmeliği gereği e-ikamet sisteminden randevu alarak verilmekte olan; 14 kriterden oluşan en kısa 3 ay olmak üzere en uzun 2 yıl süreli verilen kısa dönem ikamet izni alabilir. ika

Türkiye’de kısa dönem ikamet izinleri; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddeleri gereğince ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 nci ve 29 uncu maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

Yabancılar; kısa süreli ikamet izni diğer adı ile bilinen “oturma izni başvuru formu” Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait www.goc.gov.tr internet sayfasındaki e-ikamet randevu uygulamasını kullanarak ikamet izni alabilir.

Türkiye’de Kimler İkamet İzni Alabilir?

1-Bilimsel araştırma görevlisi olarak Türkiye’ye gelen yabancılar; 

Bilimsel araştırma görevlisi olarak ikamet izni talebinde bulunan yabancılar, bilimsel araştırmanın izne tabi olması halinde bilimsel araştırmaya konu ilgili kurum veya kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, üniversiteler vb.) izin belgesi almaları; izne tabi olmaması halinde “İl Göç İdaresi” araştırma konusuna ilişkin yabancıdan araştırmaya ait belge sunmasını istemektedir.
 

2-Türkiye’de taşınmaz malı bulunan (gayrimenkul) sahibi yabancılar; 
Türkiye’de gayrimenkul sahibi yabancılar; ikamet izni talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde aile üyeleri de bu kapsamda ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedirler.
 

3-Ticari bağlantı veya şirket kuracak olan yabancılar; 

Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancılar; üç ayın üzerinde ikamet izni talep etmesi halinde yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler istenmektedir..
 

4-Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar; 

Bu amaçla verilen ikamet izinleri hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluşun sunduğu eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenmektedir.
 

5-Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar;

Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen yabancılar; ikamet izni talebinde bulunan yabancıların ilgili kurumdan alınacak bilgi ve belgeyi sunması istenmektedir.

İkamet izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez. 

Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.
 

6-Turizm amaçlı kalacak yabancılar; 

Turist yani turistik amaçlı ikamet izni talebinde bulunan yabancılardan “Göç İdaresi” seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenmektedir.
 

7-Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar; 

Sağlık amaçlı Türkiye’ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. Bunlardan tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz.

İkamet izinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir.

Tedavi süresince barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilir.

Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.

Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

8- Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar; Bu amaçla düzenlenecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir.

9-Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar;
Türk vatandaşı ile evlendikten sonra almış olduğu aile ikamet iznini, boşanma sonrasında geçerliliğini kaybeden aile oturma izni sahipleri kısa süreli ikamet iznine geçiş yapabilir.
10-Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.

Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

11-Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar; Bu amaçla düzenlenen ikamet izni süresi bir yılı geçemez. Barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.
 

12-Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar; 

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.

13-Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu;Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun, 6458 sayılı Kanunda meydana getirdiği bu değişiklikle ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli yabancıların teşvik edilmesi ve yabancılara ikamet izni işlemlerinde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

14-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılarBu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet İzni En Az veya En Fazla Kaç Yıllık Süreli Alınır?Kısa dönem ikamet izni, yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi Türkiye’ye giriş ve geliş amacına uygun olarak 14 kriterden oluşan başvuru durumuna göre yabancılar  3 ay, 6 ay, 1 yıl yada en fazla 2 yıllık süreli alabilir.

 

hemen-basvur