e-İkamet Sistemi Nedir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararsı Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde altı çeşit ikamet izni düzenlenmiş olup ilk, uzatma ve geçiş başvuruları için e-İkamet sistemi ( https://e-ikamet.goc.gov.tr/ ) üzerinden online başvuru alınmaktadır.

İkamet izninden muaf olan yabancılar kimlerdir?

İkamet izninden muaf tutulan yabancılar şunlardır:

a) Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar,

b) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,

c) Uluslararası koruma başvurusu “kayıt belgesi” bulunanlar,

ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

d) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

e) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam 7 / 23 edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

f) “uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi” olanlar

g) “uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi” sahibi olanlar

ğ) “vatansız kişi kimlik belgesi” olanlar

h) Geçerli çalışma iznine sahip olanlar

Yabancı ikamet izni başvurusunu bizzat kendisi yapmak zorunda mıdır?

İkamet izni başvuruları, yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla da yapılabilecektiİkamet izni başvuruları, yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi veya avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. Başvuruyu alan makam, başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilmektedir.r. Başvuruyu alan makam, başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilmektedir.

İkamet izni başvurusu nasıl yapılır?

11 Nisan 2014 tarihinden itibaren, ikamet izni başvurularının konsolosluklardan yapılması gerekmektedir. Ancak, geçiş döneminde olunması nedeniyle ikamet izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen yabancıların başvuruları, 31 Aralık 2014 tarihine kadar valiliklerce alınmaya devam edilecektir.

İkamet izni başvurusu için gereken belgeler nelerdir?

İkamet izni başvurusu sırasında, talep edilen ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belge ve talep edilen ikamet izni türüne göre kalış amacını destekleyici belgelerin sunulması gerekir. 6458 sayılı Kanunun ikamet izniyle ilgili bölümünden ayrıntılı bilgi sahibi olunabilir.

İkamet izni başvuruları ne kadar sürede sonuçlandırılır?

Valiliklerin başvuru yoğunluğuna göre değişmektedir.

İkamet izni başvurusu sırasında eksik belgeler varsa süreç nasıl işleyecektir?

Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgeler yabancıya bildirilecek ve on beş gün içinde bunları teslim etmesi istenecektir. Aksi halde başvuru değerlendirmeye alınmayacak, işlemden kaldırılacaktır. İstenilen bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde valiliğe verildiği/teslim edildiği tarih ikamet izni başvurusunun işleme alındığı tarih olarak kabul edilmektedir.

İkamet izni belgeleri nasıl düzenlenir?

İkamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli, kalış amacına bağlı ve her yabancı için ayrı düzenlenir. Her birey ayrı belge almak zorundadır.

Süresi biten ikamet izni nasıl uzatma yapılır?

Evet. İkamet izninin süresini uzatacak yabancılar başvurularını, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yaparlar. İkamet izinlerinin uzatılmasında her seferinde yeni ikamet izni belgesi düzenlenmektedir.

İkamet izni uzatma başvurusu nasıl yapılır?

11 Nisan 2014 tarihinden önce alınmış olan ikamet izinleri de dâhil olmak üzere, ikamet izinlerini uzatacak yabancıların başvuruları valiliklerce alınır ve sonuçlandırılır.

İkamet izni uzatma başvuruları ne zaman yapılmalıdır?

İkamet izni uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren başlar ve her koşulda ikamet izin süresi dolmadan önce yapılması gerekmektedir.

İkamet izin süresi dolduğu halde uzatma başvurusu yapmayanlara ilişkin uygulama nasıl olacak?

İkamet izni süresi dolduğu halde ikamet izni uzatma başvurusu yapmayan ve “kabul edilebilir” bir mazereti olan yabancıların başvuruları alınırken; ikamet izin süresinin bitim tarihi ile başvuru tarihi arasındaki sürenin ikamet harcı, ceza tatbik edilerek alınmaktadır.

Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, iptali ya da uzatılmaması durumunda süreç nasıl işler?

Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya iptali ile bu işlemlerin tebliği valiliklerce yapılır. Bu işlemler sırasında, yabancının Türkiye’deki aile bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı gibi hususlar göz önünde bulundurulur ve ikamet iznine ilişkin karar ertelenebilir. İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali, yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

İkamet izni belge bedeli ne kadardır?

İkamet izin belgesi kart bedeli 2019 yılı sonuna kadar 89,00 TL olarak belirlenmiştir.

İkamet harç bedeli ne kadardır?

İkamet harç bedeli ile ilgili ayrıntılı bilgiye İkamet İzin Belgesi Harç Miktarları adresinden ulaşılabilir.

İkamet izni belgelerinin dağıtım işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Tüm ikamet izin belgeleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde basılarak, PTT aracılığıyla yabancıların adreslerine gönderilmektedir.

11/4/2014 tarihinden önce alınmış ikamet izinleri geçerli olmaya devam edecek midir?

11/4/2014’ten önce alınmış ikamet izinleri, 11/4/2014’ten sonra geçerli olmaya devam edecek ve sürelerinin sonuna kadar herhangi bir ilave idari işleme gerek kalmaksızın kullandırılmaktadır.

11/4/2014’ten önce yapılmış ancak sonuçlandırılmamış ikamet başvurularının bu tarihten sonraki işleyişi nasıl olacak?

11/4/2014’ten önce yapılmış ancak 11/4/2014 tarihi itibariyle sonuçlanmamış olan ikamet izni başvurularının, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun hükümlerine göre sonuçlandırılması gerektiğinden, müracaat sahibiyle temasa geçilerek başvurusunu yenilemesi istenmektedir.

İkamet izni başvurusunda bulunup, izin belgesinin çıkmasını beklemeden yurtdışına çıkan yabancılar için cezai uygulama söz konusu olacak mı?

İkamet izni başvurusunda bulunup, izin belgesinin çıkmasını beklemeden tekrar dönmek üzere kısa süreliğine Türkiye’den ayrılacak yabancılar, talep ettikleri ikamet izni süresinin içinde olmak ve harç makbuzlarını (harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç olmak üzere) başvuru belgeleriyle birlikte sınır kapılarından çıkışta ibraz etmeleri kaydıyla cezalı ikamet harcı ödemeden ülkeden çıkış; onbeş (15) gün içinde döndükleri takdirde de vizeye tabi ülke vatandaşı olsalar dahi vize almadan ülkeye giriş yapabilirler. (Bu uygulama 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçerli olacaktır.)

İkamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesinden sonra Türkiye’de kalmaya devam edecek olan yabancılar ne yapmalıdır?

İkamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesinden sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, mevcut ikamet izniyle kalmaya devam edebilecekleri gibi valilikten yeni ikamet izni talebinde de bulunabilecektir. Bu yabancılara, başka bir ikamet izni çeşidine geçiş başvurusunda bulunduklarını gösteren harca tabi olmayan belge/yazı verilir.

İkamet izni müracaat belgesi nedir?

İlk kez veya süre uzatma amaçlı olarak yapılan ve idarece kabul edilen ikamet izni başvurularının ardından yabancılara müracaat ettiğine dair verilen ve harca tabi olmayan belgedir.

Türkiye’de vize veya vize muafiyetiyle bulunanlar ikamet iznine geçiş yapabilir mi?

Evet. Vize veya vize muafiyet süreleri sona ermeden önce konsolosluktan başvuru yapmak için Türkiye’den ayrılmaları makul olmadığından, valiliklere ikamet izni için başvuru yapabilmektedirler.

İkamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası koşulu ile ilgili hususlar nelerdir?

1) İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabilen kişilerden, bu durumu belgelemeleri halinde özel ya da kamu sağlık sigortası aranmamaktadır.

2) Ülkemizde bir yıldan az süreli ikamet izni talep eden yabancılardan, kalış sürelerini kapsayan “seyahat sağlık sigortası” istenilecektir. Seyahat sağlık sigortası süresi ikamet izni süresinin tamamını kapsamıyorsa, yabancıya ikamet izni verilmekle birlikte, sigorta süresini uzatarak ikamet iznini kullanması, aksi halde izninin iptal edilebileceği hususlarında tebligat yapılmaktadır.

3) Bir yıl ve daha uzun süreli ikamet izni başvurularında;

a) Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için başvurduğunu belgeleyenlerin geçerli sağlık sigortası koşulu aranmaksızın ikamet izni işlemleri tamamlanacaktır. Ancak, ikamet izinlerini aldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri ve bu sigortalarını yaptırdıktan sonra ikamet izni aldıkları makama bilgi vermeleri gerekir. Aksi halde ikamet izinleri iptal edilir. (Bu kapsamdaki kişilerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarından geçerli sağlık sigortası istenilmemektedir.)

b) Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmayanlardan, ayaktan ve yatan tedavi giderleriyle ilaç ve tıbbi malzeme giderlerini karşılayan “bir yıl süreli özel sağlık sigortası” şartı aranır. (Yabancı özel sağlık sigortalısı olup da sigortası bakmakla yükümlü olduğu yakınlarını kapsamıyorsa yakınlarından geçerli sağlık sigortası talep edilmemektedir.)

4) Öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılar, ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girmektedirler. Dolayısıyla bu yabancılardan geçerli sağlık sigortası koşulu aranmamaktadır. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayan yabancı öğrencilerden “ayakta ve yatarak tedavileri kapsayan” yıllık özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

5) Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından anlaşma, protokol ve ilgili mevzuat kapsamında ülkemizde ücretsiz olarak tedavileri yapılmakta olan veya yapılmak üzere ülkemize getirilen yabancılardan, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, herhangi bir geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

6) Yabancıların kendi ülkelerinden yaptırmış oldukları Türkiye’deki durumlarını kapsayan geçerli sağlık sigortaları varsa, yukarıda belirtilen kapsamda bu sigortalar da geçerli kabul edilmektedir. 11 / 23

7) 20/06/2014 tarihinden itibaren sigorta poliçesinde 6458 sayılı Kanuna uygunluk ibaresi aranacaktır. Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketlerine gerekli standartları bildirmiş bulunmaktadır.

Adres kayıt sistemine kaydolma yükümlülüğü kimler için geçerlidir ve kayıt nasıl yaptırılır?

Konsolosluklardan ikamet veya çalışma izni alan yabancılar ülkeye giriş tarihinden, ülke içinden ikamet veya çalışma izni alan yabancılar ise bu izinlerin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi iş günü içinde Nüfus Müdürlüğüne başvurarak adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Yat turizmi amacıyla ülkemize gelen ve ikamet izini başvurularında bulunan yabancıların adres olarak nereyi bildirmeleri gerekmektedir?

İkamet izni işlemlerinde konaklanacak yere ait beyan edilen ev, otel, pansiyon gibi ikamet adresleri dışında yatta kalmak isteyen yabancılar için yatların bağlı bulunduğu limanlar veya marinalar ikamet adresi olarak kabul edilmektedir. İkamet izin belgeleri de bu adreslerine gönderilmektedir.

Gözaltında ve cezaevinde tutulanlar ile hakkında idari gözetim kararı bulunan yabancılara vize veya ikamet ihlali dolayısıyla yaptırım uygulanır mı?

Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancıların, buralarda geçirdikleri süreler ikamet izni süresinin ihlali sayılmaz. Bu yabancılara, vize veya ikamet izni ihlali dolayısıyla idari yaptırım uygulanmaz. Bunlardan, yabancı kimlik numarası bulunmayanlara, ikamet izni şartı aranmadan yabancı kimlik numarası verilebilecektir.

İkamet ili değişikliği durumunda yabancının yapması gereken işlemler nelerdir?

İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancıların taşındıkları ilde ikamet etmek üzere en geç 20 iş günü içinde başvuruda bulunarak yeni bir ikamet izni almaları gerekmektedir. Bu işlemde, ikamet izin türü değişmiyorsa yeni bir ikamet izni belgesi düzenlenmekle birlikte, harcı ödenmiş olan süre, tekrar harca tabi tutulmaz.

İkamet izin bilgilerinin düzeltilmesi veya bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler durumunda ne yapılacaktır?

Ev adresi, medeni hal değişikliği, pasaportta isim veya soyisim değişikliği olması halinde yabancılar, yirmi iş günü içinde bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İkamet izin belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranması hallerinde ikamet izin belgesi yeniden düzenlenir. Bu durumda ikamet izin belgesinin ücreti tam, bu iznin harcı ise yarım harç olarak alınır. 12 / 23 İkamet izin belgesinde, idareden kaynaklanacak nedenlerle ortaya çıkacak hatalı ya da yanlış bilgiler, derhal düzeltilerek, yeni ikamet izni belgesi düzenlenmek üzere veri girişleri yapılacaktır.

Geçerli çalışma izni olanların ayrıca ikamet izni alması gerekli midir?

Hayır. “Çalışma izni” ve “çalışma izni muafiyet teyit belgesi” ikamet izni sayılacağından, geçerli çalışma izni olanların ayrıca ikamet izni alma zorunluğu yoktur. Çalışma izni ve çalışma izni muafiyet teyit belgesi süreleri, ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında toplam süreye dâhil edilmektedir.

İkamet izni yerine geçen çalışma izni belgesi kim tarafından verilmektedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilebileceği gibi, kendi özel mevzuatında çalışma izni vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları da verebilmektedir

Çalışma izni sahiplerinde ikamet izni harcı alınacak mıdır?

Çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı alınmaktadır.

Çalışma izninden muaf olan yabancıların ikamet izinleri nasıl belirlenecektir?

Çalışma izninden muaf olan yabancılardan dış temsilciliklerimizden amaçlarına uygun vize alarak gelen yabancılar vize süreleri yeterliyse doksan güne kadar ikamet izni almakla yükümlü tutulmayacaklardır. Bu sürenin sonunda durumlarını belgelemeleri halinde kendilerine “kısa dönem ikamet izni” verilecektir. Amacına uygun vize almadan Türkiye’ye gelmiş olup da çalışma izninden muaf olduğunu beyan eden ve durumunu ilgili kurum veya kuruluşlardan aldığı belgeyle kanıtlayan yabancılara, vizeye tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın giriş vizesi harcı alınarak “kısa dönem ikamet izni” verilecektir.

Kesintisiz ikamet süresi nasıl hesaplanır?

Zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz. Kesintisiz ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır. Çalışma izni ve “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” süreleri ikamet izni sürelerinin 13 / 23 hesaplanmasında toplam süreye dahil edilir. Anlaşmalı evlilik yoluyla alınan ve sonradan iptal edilen ikamet izinleri, ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

İkamet izni türleri arasında geçiş yapmak mümkün müdür?

Mümkündür. Ayrıntılı bilgi valiliklerden alınabilecektir

Aralarında geçiş yapılabilen ikamet izinleri nelerdir?

Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancı için aile ikamet izni alma koşullarının ortaya çıkması halinde, yabancıya aile ikamet izni düzenlenecek ve öğrenci ikamet izni koşullarını taşımaya devam ettiği sürece öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan aynen yararlandırılmaktadır. Aile ikamet iznine sahip olan yabancı için öğrenci ikamet izni alma koşullarının ortaya çıkması halinde, yabancının aile ikamet izni devam ettirilecek, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan da aynen yararlandırılmaktadır. Çalışma iznine sahip olan yabancı için öğrenci ikamet izni alabilme koşullarının ortaya çıkması halinde, çalışma izni devam ettirilecek ve bu kişi öğrenci ikamet iznine geçmeden, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan aynen yararlandırılmaktadır. İnsani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet iznine sahip olan yabancı için öğrenci ikamet izni alabilme koşullarının ortaya çıkması halinde, öğrenci ikamet iznine geçmeden de yabancı, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlandırılmaktadır. Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, mültecilere, şartlı mültecilere, ikincil koruma altındakilere, insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma altında olanlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı verilmemektedir.

İkamet izinleri arasındaki geçişlerde herhangi bir süre kısıtlaması söz konusu mudur?

İkamet izinleri arasındaki geçişlerde herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yer alan ikamet izni çeşitleri nelerdir?

a) Her defasında en fazla bir yıllık sürelerle verilen “Kısa Dönem İkamet İzni”

b) Her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilen “Aile İkamet İzni”

c) Öğrenim sürelerine göre verilen “Öğrenci İkamet İzni”

ç) Süre sınırı olmaksızın verilen “Uzun Dönem İkamet İzni”

d) Her defasında en fazla bir yıllık sürelerle verilen “İnsani İkamet İzni”

e) Başlangıçta otuz gün süreli olarak verilen ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek şekilde her defasında en fazla altı aylık sürelerle uzatılabilen “İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni”

Kısa dönem ikamet izni kimlere verilir?

Aşağıdaki durumlarda kısa dönem ikamet izni verilebilir:

a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler

b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler

e) Turizm amaçlı kalacaklar

f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler

g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler

ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

 

Kısa dönem ikamet iznin şartları nelerdir?

a) Kısa dönem ikamet izni talebinde bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek

b) Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar kapsamına girmemek

1) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar

2) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar

3) 15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancılar

c) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak

ç) İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

Bilimsel araştırma amacıyla verilecek ikamet izinleri için nasıl bir yol izlenecektir?

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapacak yabancılar ile bunların dışında kalan doğrudan araştırma, inceleme, çekim ve benzeri çalışmalar yapacak yabancılarla ilgili uygulamalar aynı şekilde mevcut mevzuat çerçevesinde sürdürülecektir. Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapacak yabancıların dış temsilciliklerimizden amaçlarına uygun vize alarak gelmeleri gerekmektedir. Bu vizelerle gelenler vize süreleri yeterli ise doksan güne kadar ikamet izni almadan kalabileceklerdir. Gerek arkeolojik kazı ve yüzey araştırması gerekse diğer araştırmalar kapsamında olan yabancılara ikamet izinleri “kısa dönem ikamet izni” olarak düzenlenecektir. Bu nedenle söz konusu yabancıların YUKK m.32’de belirtilen kısa dönem ikamet izni koşullarını taşıması gerekmektedir.

Aile ikamet izni nedir?

Türk vatandaşları, çıkma izni alarak Türk vatandaşlığından çıkanlar, Türkiye’de ikamet izinlerinin birine sahip olan yabancılar, mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin Kanunda sayılan yakınları ile aile birliği sağlamak amacıyla başvuracakları ikamet izni şeklidir.

Aile ikamet izninin süresi ne kadardır?

Aile ikamet izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde verilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Aile ikamet izninde kimler destekleyici olabilir?

Aile ikamet izinlerinde, aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen, Türk vatandaşı veya Türkiye’de yasal olarak kalmakta olan ve “destekleyici” olarak nitelendirilen yabancının bulunması gerekmektedir. Aşağıda sayılan kişiler destekleyici olabilecektir: a) Türk vatandaşları b) Mavi kart sahipleri c) İkamet izinlerinden birine sahip olanlar 16 / 23 ç) Uluslararası koruma başvuru sahipleri ile şartlı mülteciler hariç, Kanunda ikamet izni yerine geçtiği kabul edilen kimlik belgesi olanlar d) Mülteciler ve ikincil koruma statü sahibi olanlar

Aile ikamet izni başvurusuna dayanak olan destekleyicide aranan şartlar nelerdir?

Destekleyicide bulunması gereken şartlar şunlardır:

a) Toplam geliri asgari ücretten (2014 yılı aylık net asgari ücret: 846,00 TL) az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden (2014 yılı için 282,00 TL) az olmayan aylık geliri bulunmak

b) Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak

c) Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek

ç) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak

d) Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak

Kimler aile ikamet izni başvurusunda bulunabilir?

Destekleyicinin yabancı eşi, destekleyicinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu ile 18 yaşını doldurmuş olsa bile destekleyicinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu, aile ikamet izni başvurusunda bulunabilecektir.

Aile ikamet izni hangi durumlarda verilmez, iptal edilir veya uzatılmaz?

a) Destekleyicide ve Türkiye’de destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılarda aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması

b) Aile ikamet izni alma şartları ortadan kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni verilmemesi

c) Türkiye’de, destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılar hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması

ç) Aile ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi

d) Son bir yıl içinde toplamda yüz seksen günden fazla süreyle yurt dışında kalınması

e) Evliliğin sırf ikamet izni alabilme amacıyla yapılması.

Aile ikamet izninde destekleyicinin ölümü halinde, bu kişiye bağlı olarak alınan izin geçerliliğini yitirir mi?

Destekleyicinin ölümü halinde aile ikamet izni sahibi, ikamet süresinin sonuna kadar Türkiye'de kalmaya devam edebilir, sürenin sonunda kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir.

Aynı aileden birden fazla kişinin tek bir ikamet izni alması mümkün müdür?

Her yabancı için ayrı ikamet izni düzenlenmektedir. Refakat uygulaması kaldırılmıştır.

Türkiye’de aile ikamet izniyle kalan çocuklar öğrenci ikamet izni alır mı?

Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar. On sekiz yaşını doldurduğu halde ilk ve ortaöğretim kurumlarından mezun olamayanlar, öğrenimlerine devam edeceklerse öğrenci ikamet izni almakla yükümlüdürler.

Aile ikamet izniyle Türkiye’de kalan çocuklar 18 yaşını doldurduklarında Türkiye’de kalmaya devam edebilir mi?

18 yaşını doldurmuş olsa bile destekleyicinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmaya devam edebilir. En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan 18 yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir veya şartlarını sağladıkları başka bir ikamet izni çeşidine geçebilirler.

Aile ikamet izniyle Türkiye’de kalan yabancının boşanması halinde Türkiye’de kalışına izin verilir mi?

Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabitse, üç yıllık süre şartı aranmaz.

Öğrenci ikamet izni nedir, şartları nelerdir?

Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görecekler ile aile ikamet izni bulunmadığı halde ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancı öğrencilere verilecek olan ikamet iznidir. Aşağıdaki şartları yerine getirenler öğrenci ikamet izni alabilirler:

a) Yabancının Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda eğitim göreceğine dair belge

b) Bakım ve masraflarını karşılayacak gerçek veya tüzel kişi tarafından destekleneceğine dair belge

c) İlk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakati

ç) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

d) Türkiye’ye girişine engel olacak bir durumu bulunmamak Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans veya doktora eğitimi görecek yabancılara öğrenime başlama tarihinden itibaren öğrenim programının tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmektedir. 18 / 23 İlk ve orta dereceli okullarda eğitim göreceklere, öğrenimine başlayacak tarihten bir sonraki öğretim yılının başlangıcına kadar geçerli olacak şekilde ikamet izni verilecektir.

Öğrenci ikamet izni hangi durumlarda verilmez, iptal edilir veya uzatılmaz?

a) Öğrenci ikamet izni verilmesi şartlarının karşılanmaması veya ortadan kalkması

b) Öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması

c) Öğrenci ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi

ç) Yabancı hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması veya Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek yabancılardan olması

Öğrenci ikamet izni sahipleri çalışma izni alabilir mi?

Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz. Ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma usul ve esasları ayrıca belirlenecektir.

Uzun dönem ikamet izni nedir, şartları nelerdir?

Uzun dönem ikamet izni, Bakanlık onayıyla valilikler tarafından süresiz olarak verilen ikamet iznidir. Uzun dönem ikamet izinleri harçsız olarak düzenlenir ve süresiz olarak verilir. Yabancı, ikamet izin belgesi bedelini ödemekle yükümlüdür. Uzun dönem ikamet iznine geçişte aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak

b) Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak 19 / 23

c) Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak (Yabancının aylık toplam gelirinin uzun dönem ikamet izni başvurusu yaptığı yıl geçerli olan net asgari ücretten az olmamalıdır. Ayrıca, bakımını üstlendiği her bir aile üyesi için net asgari ücretin en az üçte biri miktarda aylık toplam gelire sahip olması şartı aranır.)

ç) Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak

d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak